دبیر کل کانون کارگزاران اصلاحات دستورالعمل خرید اعتباری کارگزاران در بورس و فرابورس را منتشر کرد.
 روح اله میرصانعی درباره اعمال برخی تغییرات در معاملات اعتباری کارگزاران که با برخی برداشت های نادرست و ناقص و درصدهای غیر واقعی مطرح شده ، به بورس پرس گفت : در پی اعمال اصلاحاتی که اواخر ماه گذشته ابلاغ شد، برخی از کارگزاران ابهاماتی از محتوای بعضاً متفاوت ابلاغیه به کانون اعلام کردند.وی ادامه داد: بر همین اساس ، با هدف حل این ابهامات ورفع پیچیدگی ها، 21 شهریور اصلاحات دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس و فرابورس که معتبر بوده و از تلفیق مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس در 3 مرداد و مصوبه کمیته پایش ریسک بازار کانون کارگزاران تهیه شده ، به شرکت های کارگزاری ابلاغ شد.

 

 

بدون نظر

ارسال نظرات پس از سه ماه غیر فعال شده است.