وزارت صمت با افزایش قیمت تایر موافقت کرد
گنجی، رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران:
گذشت نزدیک به 2 ماه از درخواست این انجمن مبنی بر افزایش 30 و 40 درصدی قیمت تایرهای رادیال و بایاس، در نهایت وزارت صمت و سازمان حمایت، مجوز افزایش 20 درصدی قیمت تایرهای رادیال و 32 درصدی قیمت تایرهای بایاس را صادر کرد.

بدون نظر

ارسال نظرات پس از سه ماه غیر فعال شده است.