.
چارت های حسابی یا خطی و لگاریتمی
354 بازدید | دوشنبه 27 شهریور 1396 | آموزش
زگلدشت
135 بازدید | دوشنبه 27 شهریور 1396
نگاهی به موقعیت ولصنم
156 بازدید | دوشنبه 27 شهریور 1396
روزهای خوب در راه است
144 بازدید | دوشنبه 27 شهریور 1396 | تحلیل ها
تحلیل تکنیکال شپاکسا
132 بازدید | یکشنبه 19 شهریور 1396
نگاهی به بازار فولاد جهانی
140 بازدید | یکشنبه 19 شهریور 1396